PDA

View Full Version : yAMtrOddhAraka hanUmat stOtraMgrames
12 March 2010, 08:36 AM
yAMtrOddhAraka hanUmat stOtraM
namAmi dUtaM rAmasya suKadaM ca suradrumam |

shrI mArutAtmasaMbhUtaM vidyutkAMchana sannibham || 1 ||pInavRuttaM mahAbAhuM sarvashatrunivAraNam |

rAmapriyatamaM dEvaM bhaktAbhIShTapradAyakam || 2 ||nAnAratnasamAyuktaM kuMDalAdi virAjitam |

dwAtriMshallakShaNOpEtaM swarNapITha virAjitam || 3 ||triMshatkOTibIja saMyuktaM dwAdashAvarti pratiShThitam |

padmAsanasthitaM dEvam ShaTkONamaMDala madhyagam || 4 ||caturbhujaM mahAkAyaM sarvavaishNava shEKaram |

gadAbhayaMkaraM hastau hRudisthO sukRutAMjalim || 5 ||haMsamaMtra pravaktAraM sarvajIvaniyAmakam |

prabhaMjanashabdavAchyENa sarvadurmata bhaMjakam || 6 ||sarvadAbhIShTadAtAraM satAM vai dRuDamAhavE |

aMjanAgarbhasaMbhUtaM sarvashAstravishAradam || 7 ||kapInAM prANAdAtAraM sItAnwEShaNa tatparam |

akShAdi prANahaMtAraM laMkAdahana tatparam || 8 ||lakShmaNaprANadAtAraM sarvavAnarayUthapam |

kiMkarAH sharvadEvAdyAH jAnakInAthasya kiMkaram || 9 ||vAsinaM chakratIrthasya dakshiNastha girau sadA |

tuMgAMbhOdi taraMgasya vAtEna parishObhite || 10 ||nAnAdEshagataiH sadbhiH sEvyamAnaM nRupOttamaiH |

dhUpadIpAdi naivEdyAH paMchakhAdyaishcha shaktitaH ||11 ||bhajAmi shrihanumaMta(hanumatpAdAM) hEmakAMti samaprabham |

vyAsatIrthayatIMdrENa pUjitaM cha vidhAnataH || 12 ||trivAraM yaH paThEnnityaM stOtraM bhaktyA dvijOttama |

vAMChitaM labhatebhIShTaM ShaNmAsAbhyaMtarE khalu || 13 ||putrArthi labhatE putraM yashOrthi labhatE yashaH |

vidyArthi labhatE vidyAM dhanArthi labhate dhanam || 14 ||sarvathAmAstu saMdEhO hariH sAkShI jagatpatiH |

yaH karOtyatra saMdEhaM sa yAti narakaM dhruvam || 15 ||yAMtrOddhArakastOtraM ShODashashlOka saMyutaM |

shravaNaM kIrtanaM vA sarvapApaiH pramucyatE || 16 ||

grames
06 April 2010, 03:09 AM
The above Stotra is composed by Shri Vyasa Thirtha and if it is recited everyday three times, all the wishes will be fulfilled by the grace of Hanuman.

A brief biography of Shri Vyasaraja is here...

http://www.dvaita.org/scholars/vyasaraja/


I am sure most of us know and listened to one of his greatest composition "Krsna nee Beganay Baaroo". He is also the Guru for great dasa's like Shri Purantara dasa and Shri Kanaka dasa etc.

amith vikram
06 April 2010, 05:29 AM
namaste grames,
i love listening to purandara dasa and kanaka dasa's songs.espescially the 'kereya neeranu...' song.i have my collection of dasara pada sung by vidyabhushan.after learning various things and achieving quite many things in life,still the satisfaction that the bhajans give is more than everything else.
but i want to know more about kanaka dasa and his teacher and the incident where udupi krishna idol turn backwards.the history and details of purandara dasa and kanaka dasa is not clear.

grames
06 April 2010, 05:40 AM
Very nice to know that you are touched by hearing the Bhajans of Dasas. Here is one nice website for you to learn more about them..

http://www.poetseers.org/spiritual_and_devotional_poets/india/kana/ (http://www.poetseers.org/)

There is information about KanakaDasa also ( http://www.kamat.com/indica/faiths/bhakti/kanakadasa.htm ) (http://www.kamat.com/indica/faiths/bhakti/kanakadasa.htm%29).

amith vikram
07 April 2010, 02:10 AM
also consider this link about purandara dasa :
http://rkmission-halli.org/aug06-release/puranas.html

grames
07 April 2010, 02:58 AM
Dear Amit,

For a better Authentic traditional history of Shri Purandara Dasa, please refer this link...

http://www.dvaita.org/haridasa/dasas/purandara/purandara.html


Hare Krshna!