BG7.21
yo yo yam yam tanum bhaktah
sraddhayarcitum icchati
tasya tasyacalam sraddham
tam eva vidadhamy aham


BG4.11
ye yathā māṁ prapadyante tāns tathaiva bhajāmyaham
mama...