Gita defines karma yoga as
yastvindriyANi manasA niyamyArabhate.arjuna .
karmendriyaiH karmayogamasaktaH sa vishiShyate ( 3.7)

Thus, karma yoga is control of senses by the mind. Whatever actions...